Skip to main content

Termos e condicions de uso


É importante ler estas normas e ser conscientes delas durante o transcurso do festival. O feito de mercar as entradas implica o voso coñecemento e aceptación das mesmas.

Organización

O festival é un evento que, a pesar de estar patrocinado por diferentes entidades, lévase a cabo da man de voluntarios que compoñen a Organización. Devanditos voluntarios, como organizadores, velan polo correcto funcionamento de todos os aspectos do evento. Como tal, teñen que supervisar as actividades, os servizos prestados, e calquera aspecto que poida afectar aos usuarios. Entre as suas labores están, non só as orientadas a garantir os dereitos dos participantes, senón tamén as que teñen como obxecto facer que se cumpran as normas que a continuación se detallan. Todos e cada un dos organizadores contan con autoridade e respaldo da Organización para levar a cabo as accións que consideren oportunas para garantir o cumprimento das normas.

Perdas

No caso de que algún participante extravíe algún obxecto, deberá poñerse en contacto co responsable de seguridade da Organización. A Organización tentará, na medida do posible, liquidar o incidente de maneira satisfactoria.

No caso de atoparse obxectos extraviados ao concluír o evento, informarase aos seus respectivos donos, no caso de coñecerse, e gardaranse nas dependencias da Organización un prazo máximo dun mes.

Identificación

Os usuarios que acudan o festival terán que identificarse mostrando o DNI. Deben levalo consigo en todo momento.

Politica de privacidade


«Asociación Cultural MerzaBrass» (en diante o «Titular») con dirección de correo electrónico de contacto info@galaicobrassfestival.com, informa aquí os usuarios e asistentes ao festival (en diante, os «Usuarios») acerca da súa política de protección de datos de carácter persoal (en diante, «os Datos Persoais»). Desta forma, os Usuarios deciden libre e voluntariamente se desexan facilitar os Datos Persoais que se lles poidan requirir ou que se poidan obter dos Usuarios con ocasión das relacións comerciais, enchemento de formularios ofrecidos polo Titular desta páxina web.

O Titular nunca cederá os datos dos usuarios a terceiras persoas.

Os Usuarios poderán exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición a través do correo electrónico info@galaicobrassfestival.com
Indíquese no asunto « Dpto. Protección de Datos»